ส่อง! สินเชื่อกรุงไทย เปย์เดะ จากธนาคารกรุงไทย (KTB)

ส่อง! สินเชื่อกรุงไทย เปย์เดะ จากธนาคารกรุงไทย (KTB)

แวะมาดูกันกับ สินเชื่อกรุงไทย เปย์เดะ จากธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ ที่เปิดให้กู้ได้ผ่าน Krungthai NEXT พร้อมทั้งดอกเบี้ยต่ำ MRR+7% ต่อปี (22 เม.ย. 2565) The Thaiger จะพามาดูกันกับอีกหนึ่งสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยในที่นี่ก็คือ สินเชื่อกรุงไทย เปย์เดะ – สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ที่เปิดให้ดำเนินการขอกู้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

ในส่วนของรายละเอียดของสินเชื่อตัวนี้นั้น มีด้วยกันดังต่อไปนี้

1. อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ และลําดับการตัดชําระหนี้

– วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชําระนานที่สุดก่อน แล้วจึงตัดชําระยอดหนี้ที่ค้างชําระนานรองลงมา ตามลําดับ ทั้งนี้ หากลูกหนี้มีเงินทดรองจ่ายในงวดการชําระ ธนาคารจะตัดชําระหนี้เป็นลําดับแรก รวมทั้งหากลูกหนี้มีดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะตัดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในงวดค้างชําระในลําดับของดอกเบี้ย โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ตามข้อ 1 เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

– อัตราดอกเบี้ย : สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี

กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี (โดยอัตรารวมของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคาร สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี) นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้ เป็นต้นไปโดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้องหลังจากนันให้คํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวนจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น

2. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ 

– สามารถดำเนินการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

– เอกสารที่ใช้สมัคร : ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ (ขึ้นอยู่กับระเบียบเงื่อนไขของธนาคาร)

– เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

– ผู้มีสิทธิ์ขอกู้สินเชื่อ : พนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

– สามารถดำเนินการได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

วิธีการสมัครสินเชื่อ

– ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT (บนระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน)

– กด “บริการ” > กด “สมัครสินเชื่อ” > ระบบจะทำการแสดงผลิตภัณฑ์ และจะเปิดให้มีการคำนวณผ่อนชำระ

– จากนั้นให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน วงเงินที่ต้องการขอ และเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่ายตามที่ต้องการ > ทำการยอมรับข้อตกลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ เพื่อดำเนินการต่อ > ระบบจะทำการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

– โดยระบบจะพาเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น > ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข Email และเบอร์โทรได้ที่ Setting ของ NEXT > ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือ ผู้ใช้ต้องติดต่อสาขาเพื่อแก้ไข > เลือก “ถัดไป”

– มาถึงในหน้าเมนูนี้ ที่ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน > ตอบคำถามเรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงินอื่น และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

– เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ > เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ ในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ

– เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม Model Consent เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอม > เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

– เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม (NCB Consent) > เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

– ผู้ใช้ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการให้ความยินยอม และส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

– แสดงสถานะการสมัคร > กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร > ดูเอกสารและอัปโหลด

– เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องอัปโหลด > อัปโหลดเอกสารที่กำหนด > แสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จและกดปุ่มเสร็จสิ้น

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป